Historia budovy


Najstaršia zistená stavebná etapa objektu na súčasnej Panenskej ulici 13 je datovateľná do 17. storočia,

pričom v priebehu 18. storočia dostáva ďalšiu dostavbu. Záznam o majiteľoch v archívnych dokladoch hovorí

o dedičoch z roku 1749 - potomkoch rodiny Bucheggerovcov. Architektonicko-historický výskum preukázal generálnu

prestavbu objektu uskutočnenú Johanom Adamom Zechmeisterom (obchodníkom so železom) približne v rozsahu poslednej

štvrtiny 18. storočia až do obdobia okolo roku 1820.  Od roku 1826 je majiteľom domu Anton Laban a o dvadsať rokov sa

majiteľ domu opäť mení a je ním Filip Scherz - výrobca likérov a octu. Po polovici 19. storočia dochádza na objekte k zmenám,

ktoré posúvajú pôvodný charakter predmestského paláca s hospodárskou i reprezentačnou funkciou viac do roviny

výrobno-úžitkovej. Od roku 1878 sú majiteľmi objektu synovia Filipa Scherza. Meštianske domy, akým bol aj dom na súčasnej

Panenskej ulici 13, patria medzi najtypickejšie mestské stavby obdobia z konca 18. a začiatku 19. storočia. 

 

budova 022 budova 033budova 011

 

Buržoázny klasicizmus sa prejavoval vo svojich najcharakteristickejších dielach jasnosťou, jednoduchosťou a disciplinovanosťou.

V architektúre sa vyhýbal formálnemu a nemiernemu používaniu architektonických a výtvarných prvkov. Na tomto dome sa použilo

veľmi málo výtvarných prvkov a predsa táto architektúra, na prvý pohľad málo efektná, je svojou prostou harmóniou krásna.

Meštianske domy boli pokrokom ajvo svojej dispozícii a takto rozvíjali nové typy nájomných domov. V roku 1929 sa majiteľom objektu stáva

Simon Kellerman a v tom čase je objekt definitívne rozdelený na nájomné byty. Od tohto obdobia sa datuje postupná devastácia domu a

jeho postupné chátranie. V roku 1976 je majiteľom objektu Družstav a v roku 1981 sa uskutočňuje celková stavebná rekonštrukcia domu,

ktorá znamenala zánik jeho architektonického výrazu. Spoločnosť BORA GROUP, s.r.o. sa stáva vlastníkom domu v roku 2003 a odkupuje

ho od predchádzajúceho vlastníka - Slovenskej poisťovne, a.s..